Vážení občané a klienti bezplatné wi-fi sítě městské části Praha 10,

oznamujeme Vám tímto, že ke dni 30. 9. 2017 došlo k ukončení podpory provozu bezplatné wi-fi sítě městské části Praha 10 v dosavadní podobě. Městská část Praha 10 připravuje novou formu této služby. O jejím spuštění budete včas informováni.

Mgr. Ivana Cabrnochová, členka Rady m.č. Praha 10

Provozní řád sítě Praha 10 Bezdrátová

Preambule

Internetová síť Praha10 Bezdrátová  vychází z filozofie, že každý občan České republiky by měl mít možnost k neomezenému přístupu k informacím. To znamená, že občan může nejen prostřednictvím internetu vyhledávat informace a komunikovat s ostatními, ale i využití internetu pro užší elektronický styk s úřadem. Využití sítě musí být striktně nekomerční, síť nesmí být používána ani ke komerčním účelům nebo k práci na internetu. Provoz sítě podléhá platné legislativě, směrnicím EU, pravidlům ČTU a dalším.

1  Úvodní ustanovení

1.1  Provozní řád sítě Praha 10 Bezdrátová (dále jen „Provozní řád“, nebo „Řád“) upravuje podmínky využívání sítě Praha 10 Bezdrátová, kterou pro Městskou část Praha 10 zajišťuje smluvní partner (dále jen „Poskytovatel“).

1.2  Sítí Praha 10 Bezdrátová (dále jen „Síť“) se rozumí skupina vysílačů na frekvenci 2,4 GHz umístěných na objektech:

1. Černokostelecká 129
2. Dvouletky 18
3. Elektrárenská 3
4. Kruzberská 7
5. Murmanská 15
6. Na Hroudě 63
7. Na Sychrově 10
8. Nad Primaskou 49
9. Olešská 18
10. Ostružinová 9
11. Průběžná 70
12. Dykova 9
13. ZŠ U Roháčových kasáren
14. Smolenská 29
15. Topolová 14
16. Troilova 17
17. Útulna 6
18. Vladivostocká 6
19. Vršovická 68
20. Záběhlická 75
21. Park Gutovka (a)
22. Park Gutovka (b)
23. Park Gutovka (c)
24. Park Gutovka (d)

(dále jen „Vysílače“). Vysílače lze identifikovat pomocí tzv. ESSID, které je v Síti nastaveno na: PRAHA10NET.CZ-Rx-y, kde x a y jsou čísla pro jedinečné určení každého z vysílačů.

1.3  Uživatelem se pro účely tohoto Řádu rozumí osoba, která je řádně zaregistrovaná pro aktivaci internetu v Síti a má v místě připojení pokrytí dostatečně kvalitní signál pro využívání Sítě. Pro příjem je potřeba splnit dvě technické podmínky:

  • být v dosahu signálu alespoň jednoho z vysílačů Praha 10 Bezdrátová
  • mít zařízení pro příjem internetového signálu technologií WiFi

Registrace do sítě je zdarma a anonymní.
Registrací získává každý uživatel zcela jedinečné uživatelské jméno a heslo po vyplnění všech potřebných údajů (uživatelské jméno, heslo, e-mailová adresa) na registrační stránce dostupné z www.praha10.eu.
Nedílnou součástí registrace je e-mailová adresa. Městská část Praha 10 si vyhrazuje možnost využít e-mailovou adresu k rozesílání krizových informací a informací o činnosti městské části Praha 10, těmito informacemi se nerozumí reklama.

1.4  Uživatel nesmí služby dle tohoto Řádu užívat k účelům a způsoby odporujícím právním předpisům České republiky, vnitřním směrnicím Poskytovatele a tomuto Provoznímu řádu. Zahlcování Sítě nadměrným objemem dat, poskytnutí přístupu do Sítě třetí neoprávněné osobě, využívání Sítě pro účely podnikání nebo k jakýmkoliv jiným komerčním účelům, užívání Sítě v rozporu se zákony ČR nebo zasílání nevyžádaných zpráv se považuje za závažné porušení uvedených podmínek. Uživatel se zavazuje, že veškerá omezení a povinnosti uvedené v tomto Řádu bude dodržovat a respektovat.

1.5  Aktuálními kontakty na Poskytovatele se pro účely tohoto Řádu rozumí telefonní číslo 270 000 910 a e-mailová adresa tech@praha10.eu. Telefonní linky jsou k dispozici v pracovní dny 9:00 - 17:00 hodin. E-mailovou korenspondenci Poskytovatel vyřídí do 14 pracovních dní.

2  Pravidla pro připojení k síti

2.1  Poskytovatel zajišťuje plynulý chod Vysílačů bez zbytečně dlouhých výpadků. Vysílač může být v případě potřeby Poskytovatelem odstaven na nezbytně nutnou dobu z důvodu nutné preventivní kontroly funkčnosti a to i bez předchozího upozornění Uživatelů.

2.2  Síť umožňuje neomezené vyhledávání informací a většinu internetových služeb - jsou povoleny porty pro prohlížení webových stránek (HTTP i HTTPS), SMTP, POP3(i SSL), IMAP (i SSL), IRC, Skype , Terminal Services, Jabber(i SSL), ICQ, FTP- aktivní režim apod. V síti není zapnuto WPA, šifrovací klíč WEP ani kontrola MAC adres na přístupových bodech. Síť přiděluje privátní dynamickou IP adresu, nikoli reálnou ani pevnou IP adresu. Dále neumožňuje VPN, připojení P2P (Peer to Peer) sítě (např.DC++) a VOIP. Vzhledem k zajištění plynulého chodu pro všechny Uživatele je nežádoucí dlouhé a souvislé stahování velkého množství dat. Na stránky (adresy) obsahující erotiku, pornografii, poskytující data, která jsou předmětem ochrany autorského zákona, mající rasistický, fašistický, teroristický či jinak nebezpečný obsah je omezen přístup. Seznam s omezenými adresami je průběžně aktualizován. Provozovatel může nastavit aktuálně pravidla povolených a nepovolených přístupů podle vývoje legislativy.

2.3  Uživatel je povinen používat pouze IP adresu, kterou dostane přidělenou od DHCP serveru Poskytovatele. Pakliže je zjištěno používáním IP adres, které uživatel nezískal od DHCP serveru. Poskytovatele, má Poskytovatel právo za hrubé porušení pravidel bez náhrady zamezit Uživateli další připojování k Síti a to okamžitě, bez nutnosti uživatele o tomto faktu informovat.

2.4  Pakliže Uživatel nerozumí konfiguraci a instalaci WiFi zařízení, požádá o toto specializovanou firmu, nebo kohokoli, kdo dané problematice rozumí a je schopen provést měření dostupnosti signálu Sítě, nainstalování a konfiguraci zařízení nutného k připojení. Poskytovatel nezajišťuje instalaci, konfiguraci ani další podporu při instalaci zařízení Uživatele. Uživatel se může obrátit na kteroukoli společnost či osobu, může se také obrátit na partnery sítě, jejichž seznam www.praha10.eu.

2.5  Uživatel je povinen používat pouze zařízení schválené pro provoz v ČR s výkonem odpovídajícím normám vydaných Českým telekomunikačním úřadem, které jsou veřejně k dispozici na www.ctu.cz.

3  Řízení provozu v síti

3.1  V Síti je zakázán veškerý provoz mimo takového, pro který je Síť určena. Síť je koncipována pro základní omezené připojení domácností za účelem získávání informací z webových stránek, vzdělání se, e-mailovou komunikaci a komunikaci se samosprávou a státní správou.

3.2  V Síti není povolenou používat VPN spojení, používat P2P (Peer to Peer) sítě. Jako nežádoucí je hodnoceno i dlouhé, souvislé stahování velkého množství dat, protože jsou tímto omezení další Uživatelé. Jako dlouhé stahování je hodnocen takový přenos dat, který trvá souvisle déle než 2 hodiny.

3.3  Rychlost připojení je 64 kbit/s, v méně vytížených lokalitách je rychlost vyšší. Rychlost přenosu ani odezvy nejsou v síti garantovány, a proto není Síť vhodná pro používání VoIP služeb. Z principu funkce VoIP ani nelze takovýto přenos v Síti povolit (velký rozsah potřebných portů a to na jakékoli IP adresy).

3.4  V Síti není dovolenou spouštět vlastní DHCP server či IPv6 RA.

3.5  Poskytovatel je oprávněn okamžitě zamezit připojení Uživatele ohrožující svým chováním infrastrukturu Poskytovatele. Především platí nulová tolerance ke spamování (rozesílání nevyžádané pošty) či snahy o kompromitaci ostatních.

4  Hlášení problémů se sítí

4.1  Pro Uživatele je vytvořeno telefonní číslo a e-mail ke komunikaci s Poskytovatelem k nahlášení problému se Sítí viz. Aktuální kontakty v bodě 1.5 tohoto řádu.

4.2  Důvodem k hlášení závady v síti není, pokud se budoucí Uživatel nemůže připojit kvůli slabému či žádnému signálu. Z obecného principu WiFi nelze poskytnout připojení každému na území MČ Praha 10. Funkčnost služby v nepokrytých oblastech nelze žádným způsobem nárokovat.

4.3  Vzhledem k tomu, že WiFi pásmo je zcela veřejné a může jej kdokoliv a kdykoliv využívat, je potřeba počítat s možností zahlcení či občasného narušení frekvenčního pásma. Poskytovatel není schopen řešit takovéto krátkodobé snížení kvality signálu. Dlouhodobé rušení kvality signálu je Poskytovatelem řešeno změnou vysílacího kanálu. Pokud má Uživatel podezření, že nějaký cizí vysílač porušuje limity definované Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ), může se na ČTÚ obrátit se stížností.

5  Závěrečná ustanovení

5.1  Připojením k Síti je Uživatel vázán tímto Provozním řádem.

5.2  Tento Provozní řád může být Poskytovatelem změněn. Aktuální verzi Řádu naleznete na www.praha10.eu.
5.3  Tento Provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 15.2.2010.

Print